รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3633 : 2021-07-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3633
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ค. 2564 เวลา 16:23:25
ผู้แจ้งซ่อม   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : โทร 0892574942
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสหัสพล ษรบัณฑิต
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ก.ค. 2564 เวลา 15:21:05
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม