รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3630 : 2021-07-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3630
วันที่แจ้งซ่อม   14 ก.ค. 2564 เวลา 10:05:53
ผู้แจ้งซ่อม   นางปิยะพร หาดทราย : โทร 0814670279
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางปิยะพร หาดทราย
หมายเหตุ   อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ก.ค. 2564 เวลา 13:39:10
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม