รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3627 : 2021-07-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3627
วันที่แจ้งซ่อม   13 ก.ค. 2564 เวลา 14:11:52
ผู้แจ้งซ่อม   นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ : โทร 5748
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ
หมายเหตุ   เครื่องดับไปเฉยๆ และเปิดไม่ติดอีกเลย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ค. 2564 เวลา 11:41:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม