รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3626 : 2021-07-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3626
วันที่แจ้งซ่อม   13 ก.ค. 2564 เวลา 12:31:24
ผู้แจ้งซ่อม   นายสุเมธ เหลืองอร่าม : โทร 0834330579
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสุเมธ เหลืองอร่าม
หมายเหตุ   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ก.ค. 2564 เวลา 15:52:39
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วพัดลมเสีย Fan Error แนะนำให้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม