รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3625 : 2021-07-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3625
วันที่แจ้งซ่อม   12 ก.ค. 2564 เวลา 12:29:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางจันทรา สนธิสอาด : โทร 022885551
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจันทรา สนธิสอาด
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ค. 2564 เวลา 11:40:52
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม