รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3624 : 2021-07-12
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3624
วันที่แจ้งซ่อม   12 ก.ค. 2564 เวลา 09:37:23
ผู้แจ้งซ่อม   นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ : โทร 022885914
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสราวุธ เดชมณีรัตน์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ก.ค. 2564 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม