รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3622 : 2021-07-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3622
วันที่แจ้งซ่อม   9 ก.ค. 2564 เวลา 09:08:58
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรนิช ทรงศิริ : โทร 02-2885612
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอรนิช ทรงศิริ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ก.ค. 2564 เวลา 14:07:54
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม