รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3621 : 2021-07-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3621
วันที่แจ้งซ่อม   9 ก.ค. 2564 เวลา 08:42:16
ผู้แจ้งซ่อม   นายศตวรรฆ ประจงค์ : โทร 02 288 5779
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายศตวรรฆ ประจงค์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ก.ค. 2564 เวลา 11:14:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม