รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3619 : 2021-07-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3619
วันที่แจ้งซ่อม   8 ก.ค. 2564 เวลา 12:15:51
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ : โทร 5748
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์
หมายเหตุ   คลิกแถบเครื่องมือไม่ได้เลย
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ก.ค. 2564 เวลา 10:25:58
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม