รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3617 : 2021-07-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3617
วันที่แจ้งซ่อม   7 ก.ค. 2564 เวลา 10:28:26
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร : โทร 5541
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ก.ค. 2564 เวลา 12:51:01
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Update window until finish
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม