รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3616 : 2021-07-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3616
วันที่แจ้งซ่อม   7 ก.ค. 2564 เวลา 09:10:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวปทิตตา การสมโชค : โทร 5544
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวปทิตตา การสมโชค
หมายเหตุ   เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน google meeting ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ก.ค. 2564 เวลา 14:26:50
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall google chome
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม