รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3614 : 2021-07-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3614
วันที่แจ้งซ่อม   5 ก.ค. 2564 เวลา 14:29:17
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร : โทร 02 2885540 - 41
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    6 ก.ค. 2564 เวลา 09:19:47
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้กับ User
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม