รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3611 : 2021-07-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3611
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.ค. 2564 เวลา 16:07:24
ผู้แจ้งซ่อม   นายพงษ์ภัทร์ เหล็กงาม : โทร 5576
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพงษ์ภัทร์ เหล็กงาม
หมายเหตุ   ไมโครซอฟท์ออฟฟิศใช้ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ก.ค. 2564 เวลา 12:52:44
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall window and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม