รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3609 : 2021-07-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3609
วันที่แจ้งซ่อม   2 ก.ค. 2564 เวลา 10:56:46
ผู้แจ้งซ่อม   นายพงษ์ภัทร์ เหล็กงาม : โทร 5576
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพงษ์ภัทร์ เหล็กงาม
หมายเหตุ   เครื่องผอ.กลุ่ม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ใช้งานไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ก.ค. 2564 เวลา 14:48:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Install Office 2016
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม