รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3608 : 2021-07-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3608
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.ค. 2564 เวลา 11:31:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข : โทร 5736
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    5 ก.ค. 2564 เวลา 15:04:21
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม