รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3607 : 2021-07-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3607
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.ค. 2564 เวลา 09:40:56
ผู้แจ้งซ่อม   นายปราโมทย์ หาญละคร : โทร 022885636
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มแผนอัตรากำลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายปราโมทย์ หาญละคร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2564 เวลา 12:41:13
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   นำเศษกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ออก
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม