รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3606 : 2021-07-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3606
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.ค. 2564 เวลา 09:42:37
ผู้แจ้งซ่อม   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : โทร 5738
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   ธนาภรณ์ กอวัฒนา
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2564 เวลา 14:20:33
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่่อม
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม