รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3605 : 2021-07-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3605
วันที่แจ้งซ่อม   1 ก.ค. 2564 เวลา 09:29:56
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น : โทร 022885749
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2564 เวลา 10:27:55
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   Mainboard เสีย
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม