รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3603 : 2021-06-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3603
วันที่แจ้งซ่อม   29 มิ.ย. 2564 เวลา 09:18:37
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง : โทร 5746
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
หมายเหตุ   ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตและพริ้นต์งานได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    29 มิ.ย. 2564 เวลา 11:05:33
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install Authentication
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม