รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3602 : 2021-06-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3602
วันที่แจ้งซ่อม   28 มิ.ย. 2564 เวลา 15:46:37
ผู้แจ้งซ่อม   นายสุขวัฒน์ นาควัชระ : โทร 022802727
สำนัก/กลุ่ม   สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 กลุ่มนโยบายและแผนงาน
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสุขวัฒน์ นาควัชระ
หมายเหตุ   เครื่องขึ้น critical error
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2564 เวลา 12:44:33
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall window and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม