รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3601 : 2021-06-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3601
วันที่แจ้งซ่อม   28 มิ.ย. 2564 เวลา 09:16:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางเขมจิรา ฟ้องเสียง : โทร 022885674
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:17:52
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม