รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3599 : 2021-06-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3599
วันที่แจ้งซ่อม   24 มิ.ย. 2564 เวลา 09:34:54
ผู้แจ้งซ่อม   นายอุทิศ บุญพงษ์ : โทร 022885653
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายอุทิศ บุญพงษ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 มิ.ย. 2564 เวลา 09:38:48
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม