รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3598 : 2021-06-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3598
วันที่แจ้งซ่อม   23 มิ.ย. 2564 เวลา 15:28:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย : โทร 022885665
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย
หมายเหตุ   เครื่องปริ้นห้อง ผอ.สำนัก
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 ก.ค. 2564 เวลา 08:16:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม