รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3597 : 2021-06-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3597
วันที่แจ้งซ่อม   23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:42:34
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา : โทร 022885649
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา
หมายเหตุ   ใช้ทำงานส่วนหน้าห้อง ผอ.สพร.ค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:17:30
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม