รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3596 : 2021-06-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3596
วันที่แจ้งซ่อม   23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:14:27
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพรรษา จังพานิช : โทร 022885590
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ(บริหารทั่วไป)
 อาคาร เสมารักษ์ ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพรรษา จังพานิช
หมายเหตุ   เครื่องสแกนเนอร์ สแกนแล้วเป็นเส้นด้านข้าง จำนวน 2 เครื่อง
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 มิ.ย. 2564 เวลา 07:33:44
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม