รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3591 : 2021-06-22
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3591
วันที่แจ้งซ่อม   22 มิ.ย. 2564 เวลา 14:38:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : โทร 022885575
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:14:12
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Add Printer
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม