รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3590 : 2021-06-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3590
วันที่แจ้งซ่อม   21 มิ.ย. 2564 เวลา 15:26:39
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ : โทร 02-2885676
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 มี.ค. 2564 เวลา 09:35:04
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Add Fonts
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม