รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3587 : 2021-06-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3587
วันที่แจ้งซ่อม   21 มิ.ย. 2564 เวลา 11:14:47
ผู้แจ้งซ่อม   นายบดินทร์ วรวสุ : โทร 0889935457
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายบดินทร์ วรวสุ
หมายเหตุ   โปรแกรมสแกนไม่เห็นเครื่องสแกนเนอร์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 มิ.ย. 2564 เวลา 14:47:28
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม