รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3583 : 2021-06-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3583
วันที่แจ้งซ่อม   18 มิ.ย. 2564 เวลา 10:10:29
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง : โทร 022885747
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันภาษาไทย
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
หมายเหตุ   นำเครื่องไปลงโปรมแกรมแต่ยังไม่ได้เครื่องคืนเลยค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 มิ.ย. 2564 เวลา 02:13:41
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม