รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3581 : 2021-06-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา Web Browser
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3581
วันที่แจ้งซ่อม   17 มิ.ย. 2564 เวลา 12:06:17
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ : โทร 022885631
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มิ.ย. 2564 เวลา 09:11:21
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall google chome
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม