รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3580 : 2021-06-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3580
วันที่แจ้งซ่อม   16 มิ.ย. 2564 เวลา 16:46:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช : โทร 022885524
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มิ.ย. 2564 เวลา 10:04:13
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็น A4
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม