รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3579 : 2021-06-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา Web Browser
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3579
วันที่แจ้งซ่อม   16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23:42
ผู้แจ้งซ่อม   นายสุราษฎร์ ทองเจริญ : โทร 022885773
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสมารถพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสุราษฎร์ ทองเจริญ
หมายเหตุ   เข้าใช้งานอินเตอร์เน๊ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 มิ.ย. 2564 เวลา 03:29:38
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม