รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3578 : 2021-06-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3578
วันที่แจ้งซ่อม   16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:07:42
ผู้แจ้งซ่อม   นางอารียา หงษ์ปรีชา : โทร 022885603
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอารียา หงษ์ปรีชา
หมายเหตุ   เครื่อง ๆ ติด ๆ ดับ ๆ ไม่สามารถเปิดได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:27:47
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม