รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3577 : 2021-06-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ติดตั้งเครื่อง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3577
วันที่แจ้งซ่อม   16 มิ.ย. 2564 เวลา 09:52:47
ผู้แจ้งซ่อม   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว : โทร 022885841
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว
หมายเหตุ   เปิดเครื่องติดแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 มิ.ย. 2564 เวลา 13:07:27
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ติดตั้งเครื่อง PC
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม