รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3576 : 2021-06-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3576
วันที่แจ้งซ่อม   16 มิ.ย. 2564 เวลา 09:25:45
ผู้แจ้งซ่อม   นายสังคม จันทร์วิเศษ : โทร 022885651
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสังคม จันทร์วิเศษ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:28:26
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Harddisk เสีย รอ User จัดซื้อแล้วนำมาเปลี่ยน
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม