รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3575 : 2021-06-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา การบันทึกไฟล์
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3575
วันที่แจ้งซ่อม   15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:30:16
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล : โทร 5589
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มิ.ย. 2564 เวลา 09:26:17
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   install printer and scanner
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม