รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3574 : 2021-06-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3574
วันที่แจ้งซ่อม   15 มิ.ย. 2564 เวลา 11:46:09
ผู้แจ้งซ่อม   นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน : โทร 022885768
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มิ.ย. 2564 เวลา 07:07:19
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Unlock password and Never expired
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม