รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3573 : 2021-06-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3573
วันที่แจ้งซ่อม   15 มิ.ย. 2564 เวลา 11:41:40
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวภัทรฉัตร จันทร์จุฬาลักษณ์ : โทร 02285662
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวภัทรฉัตร จันทร์จุฬาลักษณ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 มิ.ย. 2564 เวลา 06:59:21
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Install Windows
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม