รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3572 : 2021-06-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3572
วันที่แจ้งซ่อม   15 มิ.ย. 2564 เวลา 10:52:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม : โทร 022825671
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มิ.ย. 2564 เวลา 07:07:46
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม