รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3571 : 2021-06-15
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3571
วันที่แจ้งซ่อม   15 มิ.ย. 2564 เวลา 09:15:09
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน : โทร 022885759-60
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอภิญญา ไม้สน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 มิ.ย. 2564 เวลา 03:40:22
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม