รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3570 : 2021-06-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3570
วันที่แจ้งซ่อม   14 มิ.ย. 2564 เวลา 11:45:04
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ : โทร 022885613
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มระบบบัญชี
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวตรีนุช พิพัฒน์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 มิ.ย. 2564 เวลา 09:10:26
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม