รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3568 : 2021-06-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3568
วันที่แจ้งซ่อม   14 มิ.ย. 2564 เวลา 10:25:04
ผู้แจ้งซ่อม   นายปราโมทย์ หาญละคร : โทร 022885636
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มแผนอัตรากำลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายปราโมทย์ หาญละคร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 มิ.ย. 2564 เวลา 09:10:13
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม