รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3565 : 2021-06-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3565
วันที่แจ้งซ่อม   11 มิ.ย. 2564 เวลา 14:36:56
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ : โทร 022885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณีรนุช คชหิรัญ
หมายเหตุ   คอมพิวเตอร์ Lenovo หน้าจอกระพริบหลายสี
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 มิ.ย. 2564 เวลา 02:26:50
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม