รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3564 : 2021-06-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา Web Browser
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3564
วันที่แจ้งซ่อม   11 มิ.ย. 2564 เวลา 12:52:32
ผู้แจ้งซ่อม   นางนงนุช เพ็งวงษ์ : โทร 022885786
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนงนุช เพ็งวงษ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:09:31
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แนะนำให้ User ส่ง E-mail หาadmin obec mail และทำตามขั้นตอน
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม