รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3563 : 2021-06-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3563
วันที่แจ้งซ่อม   11 มิ.ย. 2564 เวลา 11:26:50
ผู้แจ้งซ่อม   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ : โทร 022885795
สำนัก/กลุ่ม   ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ (อว.)
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์
หมายเหตุ   หน้าจอขึ้นคำว่า Power saving mode
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51:38
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ทำความสะอาด Ram
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม