รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3561 : 2021-06-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3561
วันที่แจ้งซ่อม   10 มิ.ย. 2564 เวลา 13:42:37
ผู้แจ้งซ่อม   นายสำเริง ชัยอำนาจ : โทร 5800
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสำเริง ชัยอำนาจ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มิ.ย. 2564 เวลา 11:23:08
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Clear password
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม