รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3559 : 2021-06-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3559
วันที่แจ้งซ่อม   10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:16:09
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ : โทร 022885676
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มิ.ย. 2564 เวลา 11:39:42
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   กู้ข้อมูลเก่ากลับคืนมา
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม