รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3558 : 2021-06-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3558
วันที่แจ้งซ่อม   10 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30:20
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล : โทร 022885835
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
หมายเหตุ   หน้าจอไม่ติด ตรงปลั๊กต่อเครื่องมีเสียงเหมือนช็อต
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30:30
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม