รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3553 : 2021-06-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3553
วันที่แจ้งซ่อม   9 มิ.ย. 2564 เวลา 09:09:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล : โทร 5589
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 มิ.ย. 2564 เวลา 11:23:42
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม