รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3551 : 2021-06-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3551
วันที่แจ้งซ่อม   8 มิ.ย. 2564 เวลา 14:21:22
ผู้แจ้งซ่อม   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว : โทร 022885841
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว
หมายเหตุ   ลงวินโดว์ใหม่
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 มิ.ย. 2564 เวลา 03:16:32
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม